Privacyverklaring Braveinternational.nl

Brave International B.V. (h.o.d.n. Braveinternational.nl) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Brave International B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
    beschreven in deze Privacyverklaring;
•  Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
    verwerkt;
•  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
•  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
•  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Brave International B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Brave International B.V.

Adres:      J.F. Vlekkeweg 12
                  5026 RJ Tilburg
                  Nederland
Telefoon     013-545 19 66
E-mail       info@braveinternational.nl
Internet     www.braveinternational.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Brave International B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

•  Administratieve doeleinden;
•  Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging;
•  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
•  Versturen van nieuwsbrieven e/o andere marketingdoeleinden
•  Het beheren/optimaliseren van de website;

Brave International B.V. kan uw persoonsgegevens gebruiken om een bestelling te verwerken en de inhoud van uw winkelwagen bij te houden.

Brave International B.V. kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen om te laten weten dat u nog onafgerekende producten in uw winkelwagen heeft staan, voor een evaluatie (review) van haar dienst(en) of naar aanleiding van een door u ingediende klacht. Brave International B.V. kan uw gegevens ook verstrekken aan haar klantenservice.

Brave International B.V. biedt u ook de mogelijkheid om een account aan te maken. Dit is niet verplicht. Via dit persoonlijke account kunt u uw bestellingen in onze webshop plaatsen en betalen zonder daarbij telkens opnieuw uw gegevens in te hoeven vullen. De bestelling wordt dan namelijk gekoppeld aan de gegevens in uw account. Daarnaast kunt u uw bestelhistorie inzien.

Als u uzelf heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan wordt u op de hoogte gehouden van speciale acties, tips en advies en ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief. Als u niet (meer) wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten, dan kunt u ons dat laten weten. Dat kan door onderaan in de nieuwsbrief op de betreffende link te klikken, via info@braveinternational.nl, of door het wijzigen van uw instellingen in uw account. Wij zorgen er dan voor dat u geen marketinguitingen meer van ons ontvangt.

Als u meedoet aan een prijsvraag of actie, vragen wij ook om uw persoonsgegevens. Zo kunnen wij de gegevens van de deelnemers bijhouden, de winnaars aanschrijven en zo meten we ook de respons op de actie. Na afloop van de actie worden uw gegevens weer verwijderd, tenzij u zich ook heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals uw IP-adres. Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor u als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

•  Voornaam
•  Tussenvoegsel
•  Achternaam
•  Bedrijfsnaam
•  Straat / huisnummer
•  Postcode / woonplaats
•  Land
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
•  BTW-nummer
•  Kamer van Koophandelnummer
•  bank- of creditcard gegevens

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Als het noodzakelijk is worden uw NAW- en contactgegevens doorgestuurd naar de betreffende leverancier ten behoeve van de levering van uw bestelling.

Indien de betaling van een bestelling plaatsvindt, worden ook uw bank- of creditcardgegevens gebruikt. Voor de afhandeling van het betalingsverkeer werkt Brave International B.V. samen met een of meerdere payment service providers (“PSP”) met wie deze gegevens ook worden gedeeld.

Als u uzelf heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan ontvangt u deze regelmatig per e-mail. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van speciale software met de naam Mailchimp.

Brave International B.V. geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Advertenties en cookies

Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt Brave International B.V. gebruik van cookies.

In dit kader worden gegevens omtrent uw bezoek aan onze website verzameld, zoals bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Deze informatie gebruikt Brave International B.V. om de gebruikersvriendelijkheid van de website te bevorderen.

Wanneer u geen cookies op uw computer wilt, dan kunt u het gebruik hiervan blokkeren via uw browserinstellingen. Hou er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als u cookies toestaat.

Je kunt ook cookies uit uw browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kunt u het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data, het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies, raadpleeg onze pagina over ons Cookiebeleid.

Op de website is het ook mogelijk om productpagina’s te delen via sociale media zoals Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube, Google+ en Twitter. Hiermee kunnen de beheerders van deze sociale media bepaalde informatie over u bijhouden. Brave International B.V. heeft hier verder geen invloed op. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze social media diensten voor meer informatie, voor u hier gebruik van maakt.

Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn, kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt helaas niet voor 100% garanderen.

Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen:

•  Op onze websites is sprake van een beveiligde SSL-verbinding voor de overdracht van (persoons)gegevens;
•  Persoonsgegevens worden o.a. opgeslagen bij een hostingpartij welke een adequate beveiliging waarborgt;
•  Er worden periodiek backups gemaakt om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te kunnen
herstellen;
•  Wij maken gebruik van virussoftware en firewalls;
•  Intern zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen;
•  Alle medewerkers zijn op de hoogte van de AVG regelgeving en geïnformeerd over voorzorgsmaatregelen en meldingsplicht bij calamiteiten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien en/of om te controleren of deze juist zijn. Dat kan via de instellingen van uw persoonlijke account, of door ons een e-mail te sturen. Wij zullen u dan schriftelijk of per e-mail, zo snel mogelijk, een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

U heeft tevens de mogelijkheid om ons schriftelijk of per e-mail te verzoeken uw persoonsgegevens geheel te verwijderen. Wij zullen een dergelijk verzoek zo snel mogelijk doorvoeren.

Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor u ons toestemming heeft gegeven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u met ons contact opnemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Aanpassingen Privacyverklaring

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Brave International B.V. te kunnen verwerken, behoudt Brave International B.V. zich het recht voor om de inhoud van deze Privacyverklaring aan te passen. Brave International B.V. adviseert u daarom deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op!

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail.